logo
Melisa Tuğçe Haspolat
Archimedii Yazarı
9.03.2023

Mimaride Biyofilik ve Parametrik Tasarım: Doğanın Gücüyle Yaratıcılığı Birleştirmek

Mimarlık, doğanın güçlü ve ilham verici unsurlarından beslenerek, sanat ve birçok disiplini harmanlayan benzersiz bir disiplindir. Biyofilik tasarım doğanın faydalı etkilerini sürdürmenin yollarını araştıran ve insan ile doğa arasındaki bağlantıyı vurgulayan bir mimari yaklaşımdır. Parametrik tasarım ise algoritmalar ve bilgisayarlar tarafından oluşturulan matematiksel modeller kullanarak yapıların tasarlanmasını sağlar. Bu yazıda, mimarlıkta biyofilik ve parametrik tasarımın nasıl bir araya getirilebileceği, doğal çevrenin yaratıcılık üzerindeki etkisi ve örnekler ile birlikte incelenecektir.

Mimarlık, insanların ve hayvanların yaşam alanlarının tasarımından doğanın korunmasına, toplumsal ve tarihi mirasın aktarımından estetik kaygılara kadar geniş bir yelpazede icra eden, insan ve hayvanların yanı sıra tüm evren için önemli bir rol üstlenen bir meslek dalıdır. Ayrıca mimarlık, hem sanat hem de bilim disiplini olmakla birlikte idealler doğrultusunda çalışır ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak, sürdürülebilir çevreler oluşturmak ve evrensel değerleri korumak amacıyla sürekli gelişir. Mimarlar, birçok farklı disiplinlerden bilgi ve becerileri birleştirerek, insanların yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlarını estetik, işlevsel ve çevresel açılardan uyumlu yapılarla karşılamak için çalışan, sürdürülebilir çevrelerin oluşmasına katkıda bulunan ve toplumsal değerleri koruma misyonu üstlenen yaratıcı kişilerdir. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürekli gelişen bu kişiler, tüm canlılar için önemli bir role sahiptir.  

Bugünün mimarları, doğal çevrenin yaratıcılık üzerindeki etkisini dikkate alarak, geçmişte kullanılan mimari metaforları yeniden yorumlayarak ve biyofilik ve parametrik tasarımı birleştirerek, daha sürdürülebilir ve doğayla uyumlu yapılar inşa etmektedirler. Bu sentez yaklaşım, doğanın geometrik prensiplerini taklit ederek, insanlar ve doğal çevre arasında bir denge sağlayarak, yapılara doğal bir estetik ve işlevsellik kazandırıyor. Bu yazımda, mimarlıkta biyofilik ve parametrik tasarımın nasıl bir araya getirilerek tasarlandığını, doğal çevrenin yaratıcılık üzerindeki etkilerini ve örnek projeler ile birlikte soru-cevap şeklinde anlatacağım.  

Günümüz mimarlığında öne çıkan yenilikçi yaklaşımlardan biri biyofilik tasarım, diğeri ise parametrik tasarımdır. Antoni Gaudi, Oscar Niemeyer, Zaha Hadid, Santiago Calatrava gibi mimarlar, biyofilik tasarım ve parametrik tasarım gibi yenilikçi yaklaşımları daha önce keşfetmiş ve uygulamışlardır. Bugün ise bu yaklaşımları benimseyen ve uygulayan mimar ve tasarımcıların sayısı artmaktadır. Son yıllarda, mimar ve tasarımcıların biyofilik ve parametrik tasarım yaklaşımlarını bir arada kullanarak, insanların doğal çevre ile olan bağını güçlendiren ve sürdürülebilir malzemelerle organik form ve matematiksel algoritmalarla tasarlanan ilginç ve yenilikçi yapılar üretmeleri, mimarlık dünyasında büyük ilgi uyandırmaktadır. 

Biyofilik tasarımın ögeleri nelerdir ve nasıl kullanılırlar? Bu unsurlar neden insan sağlığına ve mutluluğuna pozitif etkileri vardır? 

Biyofilik tasarım ögeleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 • Çevresel Faktörler: Doğada bulunan temel unsurların yapılı çevrede kullanımını içeren unsurlardır. 
 • Doğal Şekiller ve Formlar: Binaların iç ve cephe tasarımlarında kullanılan doğal temsiller ve benzetmeler içeren biçimsel unsurlardır. 
 • Doğal Modeller ve Süreçler: Temsilden ziyade doğal şekil ve süreçlerin yapılı çevreye dahil edilmesiyle ortaya çıkan unsurlardır. 
 • Işık ve Mekan: Işığın mekânda kullanımını ve mekânsal ilişkileri vurgulayan unsurlardır. 
 • Mekânsal İlişkiler: Yapının bulunduğu coğrafya ve ait olduğu kültürün içinde bulunduğu doğal çevre ile ilişkisini temel alan unsurlardır. 
 • Evrimsel İnsan-Doğa İlişkisi: İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi evrimsel bir bakış açısıyla irdeleyen ve mekanın ruhunu yansıtan unsurlardır. 

Biyofilik tasarım stresi azaltma, yaratıcılığı ve zihinsel berraklığı artırma, refahımızı geliştirme ve hatta ruhsal sağlığımızı iyileştirme potansiyeline sahiptir. Biyofilik tasarım unsurlarının ve biyomimikri çözümlerinin entegre edilmesi, sürdürülebilir ekolojik mimaride hayatı bir rol oynar ve insanların doğal çevreyle uyumlu yapılar yaratmasına yardımcı olur. 

Parametrik tasarımın unsurları nelerdir ve nasıl kullanılırlar? Bu prensiplerin mimari tasarımda kullanımı nasıl fayda sağlar? 

Parametrik tasarımın temel unsurları şunlardır: 

 • Parametreler: Tasarım sürecinde kullanılan parametreler, özellikle matematiksel veya algoritmik olarak tanımlanabilir. Bu parametreler, tasarımcıların tasarımın belirli yönlerini kontrol etmelerine ve değiştirmelerine olanak tanır. 
 • Değişkenlik: Parametrik tasarım, bir tasarımın birden fazla değişkenini aynı anda değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu, tasarımın birçok farklı versiyonunu hızlı bir şekilde oluşturma ve analiz etme olanağı sağlar. 
 • Otomatikleştirme: Parametrik tasarım, tasarımın otomatik olarak üretilmesini sağlayan algoritmaları kullanır. Bu, hızlı bir şekilde çok sayıda tasarım varyasyonunun oluşturulmasına olanak tanır. 
 • Analiz: Parametrik tasarım, tasarımın belirli özelliklerini analiz etmek için matematiksel modeller ve simülasyonlar kullanır. Bu sayede tasarımın performansı, sürdürülebilirliği ve fonksiyonelliği hakkında bilgi edinmek mümkündür. 

Parametrik tasarım, mimari disiplinde kullanıldığında birçok fayda sağlar. Bunlardan bazıları hızlı iterasyonlar, tasarım sürecini hızlandırır ve tasarım varyasyonlarının otomatik olarak oluşturulması, mimarların farklı tasarım seçeneklerini keşfetmelerini kolaylaştırması, tasarımın analizi ile performans ve sürdürülebilirlik açısından iyileştirmeler yapılarak nihai ürün optimize edilebilmesidir. Özetle, parametrik tasarım mimaride daha etkili ve verimli bir tasarım süreci sağlayarak, tasarımcılara daha fazla özgürlük ve yaratıcılık imkanı sunar. 

Doğal çevrenin insan yaratıcılığı, psikolojisi ve sağlığı üzerindeki etkisi nedir ve mimaride nasıl kullanılabilir?  

Doğal çevre, insan yaratıcılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğal unsurlar, insanların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirir. Frank Lloyd Wright’da dediği gibi “Doğayı inceleyin, doğayı sevin, doğaya yakın kalın. Sizi asla başarısızlığa uğratmayacaktır.”. Özellikle biyofilik tasarım ilkeleri, doğal unsurların mimari tasarımda kullanılmasını teşvik ederek, insanların doğa ile bağ kurmalarını sağlar. Bu ilkelerin özellikleri ise: 

 • Çevresel Özellikler: Renk, su, hava durumu, gün ışığı, bitkiler, hayvanlar, doğal malzemeler, manzaralar, cephe yeşillendirme, jeoloji ve peyzaj, habitat ve ekosistem, ateştir. 
 • Doğal Şekiller ve Formlar:  Bitkisel motifler, ağaç ve dikey taşımalar, hayvan motifleri, kabuk ve spiraller, oval ve yuvarlak şekiller, düz ve dik açılı olmayan formlar, doğal özelliklerin benzerliği, biyomorfoloji, jeomorfoloji, biyomimikridir. 
 • Doğal Örüntüler ve Süreçler: Duyusal çeşitlilik, bilgi zenginliği, yaşlanma, değişim, zamanın izleri, büyüme ve üreme, merkezi odak noktası, kısıtlı alanlar, geçiş alanları, bağlantılı seriler ve zincirler, parçanın bütüne entegrasyonu, zıtlıkları tamamlamak, dinamik denge ve gerilim, fraktallar, hiyerarşik oran ve orantıdır. 
 • Işık ve Mekan: Doğal ışık, filtrelenmiş ve dağınık ışık, yansıtıcı (yansıyan) ışık, ışık havuzları, sıcak ışık, resmi ışık, genişlik (yenileme), mekânsal çeşitlilik, resmi alan, mekânsal uyum, iç ve dış mekan ilişkisidir. 
 • Yerel Bağlamsal İlişkiler: Mekan ile coğrafi bağlantı, uzay ile tarihsel bağlantı, mekan ile ekolojik bağlantı, mekan ile kültürel bağ, yerel malzemeler, coğrafi yönelim, binayı şekillendiren coğrafi (peyzaj) özellikler, kültür ve ekolojinin entegrasyonu, mekanın ruhu, boşluktan kaçınmadır.  
 • Evrimsel İnsan-Doğa İlişkileri: Barınak ve uyanıklık, düzen ve karmaşıklık, merak ve heyecan (cazibe), değişim ve metamorfoz, güvenlik ve koruma, hakimiyet ve kontrol, duygusal yakınlık bağ(sızlık), cazibe ve güzellik, keşif ve icat, bilgi ve biliş, korku ve hayranlık, saygı ve maneviyat dindarlıktır. 

Biyofilik tasarım, Stephen Kellert’ın ortaya attığı bir terimdir. Biyolog Edward O. Wilson’un biyofili hipotezinden ilham alarak biyofili hipotezini “İnsanın diğer canlı organizmalara karşı doğuştan gelen duygusal yakınlığı” olarak tanımlanmaktadır. Biyofilik tasarım anlayışı, insanların doğal çevreyle bağlantı kurmasını ve biyofilik ilkelerin mimari tasarım prensiblerine entegre edilmesini teşvik eder. Böylece, insanların stres seviyelerini azaltabilir, motivasyonlarını ve yaratıcılıklarını artırabilir. 

Mimarlıkta parametrik tasarım ile biyofilik tasarım arasındaki ilişki nedir? 

Parametrik tasarım, matematiksel ve algoritmik parametrelerin kullanıldığı bir tasarım sürecidir. Bu süreçte, bilgisayar programları ile yapı veya objenin geometrik formu, belirli parametrelerin hesaplanması ve optimizasyon mantığı ile modelleme yapılır. Bu yöntem, mimarlara daha esnek, karmaşık ve özelleştirilebilir tasarım seçenekleri sunarak, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine olanak tanır. 

Biyofilik tasarım ise, Stephen Kellert tarafından ortaya atılan bir terimdir. Kellert, biyofilik tasarımı "inşa edilmiş çevrenin tasarımı için biyofili fikrinin değerlendirilmesi" olarak tanımlamıştır. Bu yaklaşım, insan-doğa etkileşiminin ve doğanın yararlı etkilerinin sürdürülmesinin yollarını araştırarak, inşa edilmiş çevrede doğal unsurların kullanımını ve doğal formların benimsenmesini, doğal ışık, bitkiler, su, doğal malzemeler ve organik formlar gibi doğal unsurların mimariye entegre edilmesini teşvik eder. 

Parametrik tasarım ve biyofilik tasarım arasındaki ilişki, parametrik tasarımın biyofilik tasarımda kullanılabilirliği ve biyofilik tasarımın parametrik tasarımın estetik açısından doğal form ve desenlerle birleştirilebilme potansiyelidir. Bu sayede, yapılar daha doğal ve organik bir görünüm kazanabilirler. Farklılıklarına gelince, parametrik tasarım matematiksel ve algoritmik bir yaklaşımken, biyofilik tasarım doğal unsurları kullanmayı hedefleyen bir felsefi yaklaşımdır. Benzerlikleri ise hem parametrik tasarım hem de biyofilik tasarım, yenilikçi ve çağdaş bir tasarım anlayışını yansıtır ve doğal formları tasarım sürecine dahil ederler. 

Mimarlar, parametrik ve biyofilik tasarım yaklaşımlarını nasıl birleştirerek, doğayı manipüle etmeden uyumlu yapılar oluşturabilirler ve bu yapılar hangi prensiplere göre tasarlanabilir? 

Mimarlar, biyofilik tasarım ilkelerini uygulayarak doğayı manipüle etmeden uyumlu yapılar oluşturmak için parametrik formlarla birleştirebilirler. Biyofilik tasarım modeli, duyusal zenginlik, hareket, tesadüf, çeşitlilik, esneklik, serbestlik duygusu, beklenti ve sığınak gibi yedi ilke üzerine kuruludur. Bu yaklaşım sayesinde, stres faktörlerini azaltmak ve mekanların yaşanabilirliğini artırmak mümkündür. Ayrıca, doğal ışık, su, havalandırma, ateş, bitki, hayvanlar, doğal manzara, ve enerji gibi unsurların doğru kullanımı ile yapılı çevre ile uyumlu ve enerji tasarruflu yapılar inşa edilebilir. 

Biyofilik ve parametrik tasarımın birleştirilmesi ile nasıl çevre dostu ve insana uygun yapılar oluşturulabilir? Bu tasarım yaklaşımı ile örnek projeler nelerdir? 

Biyofilik ve parametrik tasarımın birleştirilmesiyle tasarlanmış birçok mimari yapı vardır. Bu iki tasarım yaklaşımının birleştirilmesi, çevre-insan-teknoloji ilişkisine odaklanarak yapılı çevrelerin tasarlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Doğal unsurların kullanımı ile birlikte, bu yaklaşım yapıların çevre dostu, enerji verimli, sürdürülebilir ve estetik açıdan çekici olmasını sağlayarak, insanların doğal çevre ile bağ kurmasına ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunur. Bazı örnek mimari yapılar şunlardır: 

 • Weleda Göçebe Binası: Stuttgart, Almanya'da yer alan bu bina, biyofilik ve parametrik tasarım prensiplerinin birleştirilmesiyle tasarlanmıştır. Binanın tasarımı, sürdürülebilir malzemeler kullanımı ve doğal ışıklandırma ile birlikte, binanın içinde doğal ortamlar yaratmak için yapısal özelliklerin çeşitli kombinasyonları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 • Bosco Verticale, İtalya: Milano'da yer alan Bosco Verticale, yani "dikey orman", biyofilik ve parametrik tasarımın birleştirilmesiyle tasarlanmıştır. Yükseklikleri 110 ve 76 metre olan iki kule, her birinde 900 ağaç ve 2.000 bitki barındırarak doğal bir ortam yaratmaktadır. Aynı zamanda, enerji verimliliği sağlamak için güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemleri ve hava filtreleri gibi özellikler de bulunmaktadır. 

 • The Edge, Amsterdam: Hollanda'da yer alan The Edge binası, biyofilik tasarım ve parametrik tasarım prensiplerini birleştirerek tasarlanmıştır. Bina, sürdürülebilir malzemeler kullanarak ve doğal ışıklandırma, yeşil alanlar, su özellikleri ve havalandırma sistemleri gibi özellikleri ile çalışanların verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, binanın akıllı bina teknolojisi, enerji verimliliği sağlamak için çeşitli özellikleri de kontrol etmektedir. 

 • Green Spine, Melbourne, Avustralya: Bu proje, 10 kuleli bir karma kullanım gelişmesidir ve biyofilik tasarım ilkeleri, yerleşim planı, peyzaj ve malzeme seçimi ile birlikte parametrik tasarım öğelerini de kullanır. Yapının peyzajında doğal unsurların kullanımı, binanın estetiğini iyileştirirken, çevre dostu ve sürdürülebilir bir tasarım elde edilmesine yardımcı olur. 

 • Parkview Green FangCaoDi, Beijing, Çin: Bu proje, biyofilik tasarım ve parametrik tasarım prensiplerinin birleştirilmesiyle oluşan, çift duvarlı bir yapıdır. İç duvar, çevre dostu bir hava temizleme sistemi sağlamak için doğal malzemelerden yapılmıştır ve dış duvar, parametrik olarak tasarlanmış bir güneşlik sistemine sahiptir. 

 • Media-TIC Binası, İspanya: Düşük enerji tüketimi ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile dikkat çekmektedir. Binanın tasarımı, doğal malzemelerin kullanımı ve açık havanın iç mekana dahil edilmesiyle birlikte, çalışanların üretkenliğini artırmak için doğal ortamlar yaratmaktadır. 

 • Monte Rosa Hut, İsviçre: dağlık bir bölgede yer alan bir dağ evi projesidir. Yapı, doğal çevreye uyumlu şekilde tasarlanmıştır ve yapısal özellikleri sayesinde sert hava koşullarına dayanıklıdır. Ayrıca, doğal malzemelerin kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte, enerji verimli bir yapı oluşturulmuştur. 

Biyofilik tasarım prensipleri ve parametrik tasarım tekniklerinin birleştirilmesiyle tasarlanan bu yapılar, insanların doğal ortamlarda bulundukları atmosferleri yansıtmayı hedeflemektedir. Yapıların ekolojik uyumluluk, sürdürülebilirlik, estetik açıdan çekici nitelikleri ve işlevselliği, tasarım amaçlarının temelini oluşturmaktadır. 

Doğayla ve hayvanlarla işbirliği yaparak daha üretken, sağlıklı, sevgi dolu ve ilham verici bir yapılı çevre yaratmak benim en büyük tutkularımdan biridir. Ben biyofilik tasarım prensibini benimseyen bir mimar olarak, doğanın sunduğu sonsuz kaynakları keşfederek ve doğayı tasarım sürecine dahil ederek insanlar için daha özgün, estetik açıdan çekici ve sürdürülebilir alanlar yaratmaya çalışıyorum. Yeteneklerimiz ve saf öğrenme arzumuzla yaratacağımız sürekli gelişen ekosistemimizde, mimarlık ve diğer birçok disiplin aracılığıyla doğayla sevgi dolu, duyarlı ve sürdürülebilir bir bağ kurabileceğimize inanıyorum.

65000

En Çok Okunan Yazılar

Mimaride Biyofilik ve Parametrik Tasarım: Doğanın Gücüyle Yaratıcılığı Birleştirmek
Mimaride Biyofilik ve Parametrik Tasarım: Doğanın Gücüyle Yaratıcılığı Birleştirmek

Popüler Yazarlar


Melisa Tuğçe Haspolat
Archimedii Yazarı

ARCHIMEDII Hakkında

ARCHIMEDII, her türlü mimari çalışma yürüten özel ve tüzel kişilere yönelik tanıtım, haber, blog ve yarışıma hizmetleri sunan bir platformdur. ARCHIMEDII ile projelerinizi yayınlayabilir, yarışmalara katılabilir ve sektör haberlerini okuyabilirsiniz.

İLETİŞİM

Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. GirişiŞişli / İSTANBULcontact@archimedii.com

SOSYAL MEDYA